Formulario

Renovación matrícula curso 2020/2021

DATOS DO ALUMNO/ADATOS DA NAI, PAI OU TITOR/A

(Cubrir obrigatoriamente en caso de menores de idade)

DATOS BANCARIOS

MATERIAS

Elixir as materias nas que se renova a matrículaTAXAS

Matrícula: 50 €
Música e Movimiento: 150 €
Linguaxe Musical: 190 €
Instrumento: 190 €
Predanza: 110 €
Preparatorio danza/clásico/moderno: 160 €
Percusión Tradicional: 130 €
Obradoiros instrumentais: 160 €

O importe da matrícula (50 €) será cargado no IBAN anteriormente citado cando remate o prazo de matrícula. O total resultante das materias elixidas será aboado a razón dunha novena parte por mes do curso escolar.


BONIFICACIÓNSDEREITOS DE IMAXE

Dada a posibilidade de que o alumnado poida aparecer en imaxes e/ou vídeos durante a realización das actividades do centro, e xa que o dereito á propia imane está reconocido no artigo 18 da Constitución e regulado pola Lei 1/1982 de 5 de maio, sobre o dereito ao honor, á intimidade persoal e familiar e á propia imane e a Lei Orgánica 03/2018, de 5 de decembro, sobre a Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dimitáis, a dirección este centro pide o consentimiento ao alumno/a ou á persoa responsable do alumno/a para poder publicar imaxes e/ou vídeos nos cales aparezan individualmente ou en grupo las diferentes actividades realizadas no centro ou fóra do mesmo. Estas gravacións e/ou fotografías empregaranse para a elaboración de documentos gráficos (carates, dípticos...) e a modo de recordo do seu paso pola Escola (galerías de imaxes, vídeos en internet). No caso de NON AUTORIZAR, a Escola non se fai responsable das fotografías e/ou vídeos que poidan facer persoas alleas ao centro.USO DE DATOS

Dada a posibilidade de que o alumnado poida aparecer en imaxes e/ou vídeos durante a realización das actividades do centro, e xa que o dereito á propia imane está reconocido no artigo 18 da Constitución e regulado pola Lei 1/1982 de 5 de maio, sobre o dereito ao honor, á intimidade persoal e familiar e á propia imane e a Lei Orgánica 03/2018, de 5 de decembro, sobre a Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dimitáis, a dirección este centro pide o consentimiento ao alumno/a ou á persoa responsable do alumno/a para poder publicar imaxes e/ou vídeos nos cales aparezan individualmente ou en grupo las diferentes actividades realizadas no centro ou fóra do mesmo. Estas gravacións e/ou fotografías empregaranse para a elaboración de documentos gráficos (carates, dípticos...) e a modo de recordo do seu paso pola Escola (galerías de imaxes, vídeos en internet). No caso de NON AUTORIZAR, a Escola non se fai responsable das fotografías e/ou vídeos que poidan facer persoas alleas ao centro.BAIXA DO ALUMNO/AAUTORIZACIÓN

En cumprimento co disposto na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal ("LOPD"), informámosche de que os datos persoais e información que incorpores ao formulario electrónico habilitado para o efecto serán incorporados nun ficheiro de datos de carácter persoal titularidade de Concello de Ribadeo. A finalidade do tratamento dos teus datos é dar curso á túa solicitude de contacto ou de petición de servizos. A cumprimentación do campo de dirección de correo electrónico implica o teu consentimento expreso para recibir comunicacións, vía correo electrónico coas finalidades antes descritas. Poderás exercitar os teus dereitos de acceso, rectificación, oposición e cancelación a través da dirección de correo electrónico: esmu.municipal.ribadeo@edu.xunta.es

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de privacidad y los Terminos de servicio de Google.